اساتید دانشکده

محمدمهدی مولایی

محمدمهدی مولایی

محمدمهدی مولایی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نقش و کاربرد مصالح نوین ساختمانی) نانو متریال ها و مصالح هوشمند ( در بناهای مسکونی در جهت رسیدن به معماری پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/16
بهینهسازی پوسته ساختمانهای مسکونی با رویکرد کاهش مصرف انرژی در اقلیم گرم و خشک)نمونه موردی:طراحی ساختمان مسکونی در شهر یزد( کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/03
نقش و کاربرد مصالح نوین ساختمانی) نانو متریال ها و مصالح هوشمند ( در بناهای مسکونی در جهت رسیدن به معماری پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/16
نقش و کاربرد مصالح نوین ساختمانی) نانو متریال ها و مصالح هوشمند ( در بناهای مسکونی در جهت رسیدن به معماری پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/16
بهینهسازی پوسته ساختمانهای مسکونی با رویکرد کاهش مصرف انرژی در اقلیم گرم و خشک)نمونه موردی:طراحی ساختمان مسکونی در شهر یزد( کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/03
نقش و کاربرد مصالح نوین ساختمانی) نانو متریال ها و مصالح هوشمند ( در بناهای مسکونی در جهت رسیدن به معماری پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/16
نقش و کاربرد مصالح نوین ساختمانی) نانو متریال ها و مصالح هوشمند ( در بناهای مسکونی در جهت رسیدن به معماری پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/16
نقش و کاریرد مصالح ساختمانی در بناهای مسکونی در جهت رسیدن به معماری پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/16
بهینهسازی پوسته ساختمانهای مسکونی با رویکرد کاهش مصرف انرژی در اقلیم گرم و خشک)نمونه موردی:طراحی ساختمان مسکونی در شهر یزد( کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/03
بهینهسازی پوسته ساختمانهای مسکونی با رویکرد کاهش مصرف انرژی در اقلیم گرم و خشک)نمونه موردی:طراحی ساختمان مسکونی در شهر یزد( کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/03
سعیده دهقان شناسایی ابعاد و مشخصات هویت حرفه ای معماران همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/20
حسنا سیفی تبیین و بازخوانی شاخصه های هویت ساز فضاهای آموزشی دوره پهلوی اول کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
مریم قاسمی نسب نقش پوستههای شیشهای ساختمانهای اداری در کارایی انرژی و بازدهی نور روز در جدارههای ساختمانی)نمونه موردی : شهر همدان( کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/30
مریم قاسمی نسب نقش پوستههای شیشهای ساختمانهای اداری در کارایی انرژی و بازدهی نور روز در جدارههای ساختمانی)نمونه موردی : شهر همدان( کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/30
مریم قاسمی نسب نقش پوستههای شیشهای ساختمانهای اداری در کارایی انرژی و بازدهی نور روز در جدارههای ساختمانی)نمونه موردی : شهر همدان( کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/30
مریم قاسمی نسب نقش پوستههای شیشهای ساختمانهای اداری در کارایی انرژی و بازدهی نور روز در جدارههای ساختمانی)نمونه موردی : شهر همدان( کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/30
مریم قاسمی نسب نقش پوستههای شیشهای ساختمانهای اداری در کارایی انرژی و بازدهی نور روز در جدارههای ساختمانی)نمونه موردی : شهر همدان( کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/30
علی نجفی نقش پوسته های هوشمند الگوریتمیک در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های معاصر در اقلیم سرد و خشک کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/21
علی نجفی نقش پوسته های هوشمند الگوریتمیک در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های معاصر در اقلیم سرد و خشک کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/21
علی نجفی نقش پوسته های هوشمند الگوریتمیک در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های معاصر در اقلیم سرد و خشک کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/21
علی نجفی نقش پوسته های هوشمند الگوریتمیک در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های معاصر در اقلیم سرد و خشک کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/21
علی نجفی نقش پوسته های هوشمند الگوریتمیک در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های معاصر در اقلیم سرد و خشک کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/21
مریم قاسمی نسب نقش پوستههای شیشهای ساختمانهای اداری در کارایی انرژی و بازدهی نور روز در جدارههای ساختمانی)نمونه موردی : شهر همدان( کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/30
مریم قاسمی نسب نقش پوستههای شیشهای ساختمانهای اداری در کارایی انرژی و بازدهی نور روز در جدارههای ساختمانی)نمونه موردی : شهر همدان( کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/30
مریم قاسمی نسب نقش پوستههای شیشهای ساختمانهای اداری در کارایی انرژی و بازدهی نور روز در جدارههای ساختمانی)نمونه موردی : شهر همدان( کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/30
مریم قاسمی نسب نقش پوستههای شیشهای ساختمانهای اداری در کارایی انرژی و بازدهی نور روز در جدارههای ساختمانی)نمونه موردی : شهر همدان( کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/30
علی نجفی نقش پوسته های هوشمند الگوریتمیک در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های معاصر در اقلیم سرد و خشک کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/21
علی نجفی نقش پوسته های هوشمند الگوریتمیک در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های معاصر در اقلیم سرد و خشک کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/21
علی نجفی نقش پوسته های هوشمند الگوریتمیک در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های معاصر در اقلیم سرد و خشک کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/21
علی نجفی نقش پوسته های هوشمند الگوریتمیک در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های معاصر در اقلیم سرد و خشک کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/21
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های ساختمانی 2813208 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
طراحی معماری 1 2813187 5 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
فن آوری نوین ساختمان 2813233 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
فن آوری های دیجیتال در تکنولوژی معماری 2813258 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مصالح ساختمان 2813204 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
پروژه تکنولوژی معماری(3 ) 2813261 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
روش تحقیق 2813255 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 2813236 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
کاربردهای پیشرفته کامپیوتر در معماری دیجیتال 2813262 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
طراحی معماری 1 2813187 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1399
فن آوری های دیجیتال در تکنولوژی معماری 2813258 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روش تحقیق 2813255 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 2813236 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
طرح معماری 4 2813074 5 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1399
طرح معماری 4 2813074 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1399
کارگاه معماری و ساخت 2813227 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
طرح معماری 1 2813068 5 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 20:00) 1399/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق معماری 2813109 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
سیستم های سازه ای معاصر 2813138 3 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طرح معماری 4 2813074 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 20:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2