اساتید دانشکده

صاحب محمدیان منصور

صاحب محمدیان منصور

صاحب محمدیان منصور   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتنام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انسان و محیط 2813240 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
پروژه(4):طراحی محیطی و مبلمان شهری 2817095 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
طرح معماری 5 2813075 5 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
بیان معماری 1 2813216 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1400
بیان معماری 1 2813216 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1400
طرح معماری ارشد(1) 2813237 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1400
مقدمات طراحی معماری3 2813221 5 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1400
بیان معماری 2 2813217 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
بیان معماری 2 2813217 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
طرح معماری 5 2813075 5 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1399
اسکیس 2813223 1 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1399
مقدمات طراحی معماری3 2813221 5 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1399
بیان معماری 2 2813217 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
بیان معماری 2 2813217 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
طرح معماری 3 2813070 5 02 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 20:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مقدمات طراحی معماری1 2813219 5 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) 1398/10/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مقدمات طراحی معماری 2 2813036 5 02 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 20:00) 1398/10/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
هندسه ترسیمی 2817056 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مقدمات طراحی معماری 1 2813035 5 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 14:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
هندسه مناظر ومزایا 2813032 2 03 هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1