دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 338 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
حکمت اسلامی-ایرانی شهرسازی 2816082 2 دکتری طراحی شهری 01 حسن سجادزاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00)
روستا 2 2813067 3 کارشناسی معماری 02 محمد پیله ور هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00)
روستا 2 2813067 3 کارشناسی معماری 01 نسترن بهاری پور هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00)
روشهای پیشرفته ساخت 2813117 2 کارشناسی ارشد معماری 01 محمدرضا عراقچیان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/24 (09:00 - 11:00)
روشها و فنون طراحی شهری 2 2816024 2 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 حسن سجادزاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/14 (11:00 - 13:00)
ساختمان 1 2813064 2 کارشناسی معماری 01 محمدرضا عراقچیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/23 (11:00 - 13:00)
سیر اندیشه های معماری 2813108 2 کارشناسی ارشد معماری 01 سعید علی تاجر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (11:00 - 13:00)
طراحی(2) 2815092 3 کارشناسی 01 کریم زارعی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
طراحی(2) 2815092 3 کارشناسی 02 مهدی پرستار شهری هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
طراحی سطح دو(2) 2815061 2 کارشناسی 01 جمشید ملاپور هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00)
طراحی سطح دو(2) 2815061 2 کارشناسی 02 جمشید ملاپور هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00)
طراحی فنی 1 (مبانی) 2817034 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 علی نجفی زیارانی هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/24 (11:00 - 13:00)
طراحی فنی 3 (کنترل هیدرولیک و نیوماتیک ) 2817036 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 علی نجفی زیارانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/28 (09:00 - 11:00)
طراحی فنی 2813076 3 کارشناسی معماری 01 محمدرضا عراقچیان هرهفته دو شنبه (08:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1399/04/02 (11:00 - 13:00)
طراحی و بیان تجسمی (1) 2815074 2 کارشناسی 01 کریم زارعی هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00)
طراحی و بیان تجسمی (1) 2815074 2 کارشناسی 02 کریم زارعی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00)
طرح اشیا در تمدن اسلامی 2817027 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 حسن سجادزاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/29 (11:00 - 13:00)
طرح معماری 1 2813068 5 کارشناسی معماری 01 محمدمهدی مولایی هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 20:00) 1399/03/31 (11:00 - 13:00)
طرح معماری 1 2813068 5 کارشناسی معماری 02 مجید حیدری دلگرم هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 20:00) 1399/03/31 (11:00 - 13:00)
طرح معماری 2 2813113 4 کارشناسی ارشد معماری 01 غلامرضا طلیسچی هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) 1399/04/01 (11:00 - 13:00)
نمایش 21 - 40 از 338 نتیجه
از 17