دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 878 نتیجه
از 44
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبرنگ 2815120 2 کارشناسی 01 کریم زارعی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
ایران در آغاز شهرنشینی 2812040 2 کارشناسی باستان شناسی 01 علی بیننده هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00)
ارزیابی محصولات صنعتی 2817089 3 کارشناسی طراحی صنعتی 01 محمد سلیمیان ریزی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00)
ارگونومی(2) 2817069 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00)
اسکیس 2813223 1 کارشناسی معماری 02 مرتضی ملکی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
اسکیس 2813223 1 کارشناسی معماری 01 مرتضی ملکی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آشنایی با هنر در تاریخ 2 2815094 2 کارشناسی 01 علی اصغر مروت هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00)
آشنائی با هنر در تاریخ 2 2814039 2 کارشناسی گرافیک 01 علی اصغر مروت هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00)
اصول مرمت و حفاظت 2813224 3 کارشناسی معماری 01 مجید حیدری دلگرم هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00)
انسان، طبیعت، طراحی 2815137 2 کارشناسی 01 علی سلمانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
انسان طبیعت معماری 2813034 2 کارشناسی معماری 01 مرتضی ملکی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00)
انسان و محیط 2813240 2 کارشناسی ارشد معماری 01 صاحب محمدیان منصور هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی آسیای صغیر و قفقاز 2812232 2 کارشناسی 01 علی بیننده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
باستان شناسی دوران اسلامی 2 2812213 2 کارشناسی 01 مریم محمدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین ازآغازادبیات تااورسوم 2812106 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی دوران تاریخی یونان و روم 2812125 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی دوره پارینه سنگی ایران 2812199 2 کارشناسی 01 عباس مترجم هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی دوره تاریخی ایلام 2812101 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی دوره تاریخی ماد 2812102 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی دوره تاریخی هخامنشی 2812103 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 878 نتیجه
از 44