دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

باستان شناسی آسیای صغیر و قفقاز

نام درس باستان شناسی آسیای صغیر و قفقاز
کد درس 2812232
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز