برنامه آموزشی

دانشجویان باستان شناسی 1400 و بعد از آن

دانشجویان باستان شناسی کارشناسی 1399 و قبل از آن

باستان شناسی کارشناسی ارشد گرایش دوران تاریخی

باستان شناسی کارشناسی ارشد گرایش دوران پیش از تاریخ

باستان شناسی کارشناسی ارشد گرایش اسلامی