دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

باستانشناسی ایران در آغاز دوران شهرنشینی

نام درس باستانشناسی ایران در آغاز دوران شهرنشینی
کد درس 2812256
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز