صاحب محمدیان منصور
مدیر گروه معماری

رشته تحصیلی: معماری
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: mansoor@basu.ac.ir

صفحه شخصی