دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

باستان شناسی دوره تاریخی هخامنشی

نام درس باستان شناسی دوره تاریخی هخامنشی
کد درس 2812103
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز