نفیسه اثنی عشری
مدیر گروه هنرهای تجسمی

رشته تحصیلی: پژوهش هنر
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: n.esnaashari@basu.ac.ir

صفحه شخصی