دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 1,019 نتیجه
از 51
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارتباط تصویری2(پایه نشانه) 2814193 3 کارشناسی گرافیک 02 بشیر پوروقار | هرهفته سه شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص
ارتباط تصویری2(پایه نشانه) 2814193 3 کارشناسی گرافیک 01 بشیر پوروقار | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
ایستایی 2813058 2 کارشناسی معماری 01 مرتضی شکری هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:30)
استخوان شناسی 2812038 2 کارشناسی باستان شناسی 01 ناصر میرازی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00)
آشنایی با هنر در تاریخ 1 2815093 2 کارشناسی 01 علی اصغر مروت هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/19 (10:30 - 12:30)
آشنائی با هنر در تاریخ 1 2814038 2 کارشناسی گرافیک 01 علی اصغر مروت هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
اندیشه های فلسفی شهر 2816089 2 دکتری طراحی شهری 01 محمدرضا عباسی نادرپور هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/21 (10:30 - 12:30)
اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی 2816026 2 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 ابراهیم مولوی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00)
باستانشناسی ایران در هزاره اول ق م 2812042 2 کارشناسی باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
باستانشناسی اشکانی 2812044 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی بین النهرین ازآغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات 2812097 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 علی بیننده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/21 (14:00 - 16:00)
باستان شناسی بین النهرین درطول هزاره دوم واول 2812107 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/21 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران درهزاره اول قبل ازمیلاد 2812095 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین ازآغاز تاپایان جمع آوری غذا 2812096 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/19 (14:00 - 16:00)
باستان شناسی دوران اسلامی1 2812212 2 کارشناسی 01 مریم محمدی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (08:30 - 10:30)
باستان شناسی دوران اسلامی 3 2812214 2 کارشناسی 01 محمدابراهیم زارعی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی دوره تاریخی اشکانی 2812104 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:30)
باستان شناسی دوره تاریخی ساسانی 2812105 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/19 (14:00 - 16:00)
باستان شناسی دوره نوسنگی ایران 2812200 2 کارشناسی 01 علی بیننده هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (14:00 - 16:00)
باستانشناسی ساسانی 2812045 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 1,019 نتیجه
از 51