دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

باستان شناسی پیش از تاریخ ایران درهزاره اول قبل ازمیلاد

نام درس باستان شناسی پیش از تاریخ ایران درهزاره اول قبل ازمیلاد
کد درس 2812095
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز